tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Khám Phá Vẻ Đẹp Độc Đáo tại Hội Thi "Đại Lão Mai" (22 อ่าน)

19 เม.ย 2567 11:07

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kh&aacute;m Ph&aacute; Vẻ Đẹp Độc Đ&aacute;o tại Hội Thi "Đại L&atilde;o Mai"

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n năm nay, Hội thi Mai V&agrave;ng thị x&atilde; An Nhơn (B&igrave;nh Định) đ&atilde; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của đ&ocirc;ng đảo người y&ecirc;u c&acirc;y cảnh với h&agrave;ng loạt tuyệt phẩm "đại l&atilde;o mai" độc đ&aacute;o. Những t&aacute;c phẩm n&agrave;y mang đậm n&eacute;t bản sắc của c&aacute;c chủ nh&agrave; vườn v&agrave; nghệ nh&acirc;n trồng mai, với d&aacute;ng thế mạnh mẽ v&agrave; t&ecirc;n gọi lạ mắt.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động của hội thi, c&aacute;c "khủng long bạo ch&uacute;a" v&agrave; "vũ nữ ch&acirc;n d&agrave;i" trong thế giới c&acirc;y cảnh đ&atilde; xuất hiện, thu h&uacute;t &aacute;nh nh&igrave;n của mọi người. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; cơ hội để kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; chi&ecirc;m ngưỡng những đặc điểm độc đ&aacute;o, đặt biệt của từng "đại l&atilde;o mai" v&agrave; hiểu biết th&ecirc;m c&aacute;c dac diem nhan dang giong mai vu nu chan dai từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia chơi mai tại đ&acirc;y, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; dịp để tận hưởng kh&ocirc;ng kh&iacute; Tết truyền thống đậm đ&agrave; văn h&oacute;a Việt Nam.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hội thi Mai V&agrave;ng An Nhơn l&agrave; nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa c&aacute;c chủ nh&agrave; vườn v&agrave; nghệ nh&acirc;n trồng mai, từ đ&oacute; n&acirc;ng cao kiến thức v&agrave; kỹ năng trong việc chăm s&oacute;c v&agrave; tạo t&aacute;c c&acirc;y mai. Đồng thời, sự kiện cũng l&agrave; cơ hội để kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; quảng b&aacute; vẻ đẹp của nghệ thuật trồng mai đặc trưng của v&ugrave;ng đất B&igrave;nh Định đến với cộng đồng y&ecirc;u c&acirc;y cảnh tr&ecirc;n khắp đất nước.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Với sự tham gia đa dạng v&agrave; sự s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng, hội thi "Đại L&atilde;o Mai" hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm th&uacute; vị v&agrave; mới lạ cho tất cả những ai y&ecirc;u th&iacute;ch nghệ thuật c&acirc;y cảnh v&agrave; muốn kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp độc đ&aacute;o của lo&agrave;i c&acirc;y tinh tế n&agrave;y.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kỳ Th&uacute; của Hội Thi v&agrave; Triển L&atilde;m Mai V&agrave;ng An Nhơn

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Gần 1.000 t&aacute;c phẩm mai v&agrave;ng độc, lạ từ 15 nh&agrave; vườn tại thị x&atilde; An Nhơn đ&atilde; được trưng b&agrave;y tại Hội thi Mai V&agrave;ng An Nhơn, sự kiện được UBND Thị x&atilde; An Nhơn phối hợp với Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh B&igrave;nh Định tổ chức.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Với sự tham gia đồng đều của c&aacute;c nh&agrave; vườn, Hội thi Mai V&agrave;ng An Nhơn l&agrave; một diễn đ&agrave;n tuyệt vời để người d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch chi&ecirc;m ngưỡng v&agrave; tận hưởng vẻ đẹp độc đ&aacute;o của lo&agrave;i c&acirc;y tinh t&uacute;y n&agrave;y.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Thị x&atilde; An Nhơn đ&atilde; từng bước khẳng định vị thế của m&igrave;nh trong việc trồng mai v&agrave;ng, với khoảng 3.000 hộ trồng mai tr&ecirc;n diện t&iacute;ch tr&ecirc;n 145ha. Với con số ấn tượng n&agrave;y, An Nhơn được biết đến như "thủ phủ" mai v&agrave;ng của miền Trung.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Điều đặc biệt hấp dẫn trong sự kiện n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; việc đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n "thủ phủ" mai v&agrave;ng An Nhơn tổ chức một hội thi v&agrave; triển l&atilde;m hoa mai trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để cộng đồng v&agrave; du kh&aacute;ch th&ecirc;m phần thấu hiểu v&agrave; tr&acirc;n trọng nghệ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y mai, cũng như kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp tinh tế của lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hội thi v&agrave; triển l&atilde;m Mai V&agrave;ng An Nhơn kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi để c&aacute;c nh&agrave; vườn tr&igrave;nh diễn những t&aacute;c phẩm độc đ&aacute;o của m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ nhau trong việc chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng c&acirc;y mai.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sự kiện n&agrave;y cũng l&agrave; dịp để th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh trồng mai v&agrave;ng trong địa phương, đồng thời n&acirc;ng cao nhận thức về gi&aacute; trị văn h&oacute;a v&agrave; nghệ thuật của lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y trong l&ograve;ng cộng đồng.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Việc tổ chức hội thi v&agrave; triển l&atilde;m Mai V&agrave;ng An Nhơn trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n c&agrave;ng tạo ra một kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động v&agrave; ấm &aacute;p, mang đến niềm vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c cho người d&acirc;n địa phương cũng như du kh&aacute;ch tham dự.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nghệ Nh&acirc;n Nguyễn Xu&acirc;n Hồng: "Khủng Long Bạo Ch&uacute;a" Đạt Gi&aacute; Gần 100 Triệu

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tại Hội thi Mai V&agrave;ng An Nhơn, t&aacute;c phẩm "d&aacute;ng khủng long bạo ch&uacute;a" của nghệ nh&acirc;n Nguyễn Xu&acirc;n Hồng đ&atilde; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; đặc biệt v&agrave; đạt gi&aacute; gần 100 triệu đồng trong phi&ecirc;n đấu gi&aacute;.Ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ nơi tụ hội đấu gi&aacute; v&agrave; b&aacute;n c&aacute;c đại l&atilde;o mai m&agrave; c&ograve;n ban mai vang ben tre với c&aacute;c c&acirc;y lớn tuổi v&agrave; c&oacute; d&aacute;ng đẹp được vẫn chuyển từ bến tre l&ecirc;n đ&acirc;y

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Với sự s&aacute;ng tạo v&agrave; t&acirc;m huyết, Nguyễn Xu&acirc;n Hồng đ&atilde; tạo ra một t&aacute;c phẩm mang đậm t&iacute;nh nghệ thuật v&agrave; sức h&uacute;t đặc biệt. Với d&aacute;ng vẻ v&agrave; h&igrave;nh ảnh được chăm ch&uacute;t tỉ mỉ, t&aacute;c phẩm n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một c&acirc;y mai đơn thuần m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một t&aacute;c phẩm nghệ thuật đ&iacute;ch thực.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, cũng tại Hội thi Mai V&agrave;ng An Nhơn, kh&aacute;ch tham quan c&ograve;n được ngắm nh&igrave;n "cận cảnh t&aacute;c phẩm vũ nữ ch&acirc;n d&agrave;i" của c&aacute;c nghệ nh&acirc;n kh&aacute;c v&agrave; c&oacute; thể xem gia mai vang đ&oacute; ở ph&iacute;a dưới chậu c&acirc;y, tạo ra một kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động v&agrave; đa dạng trong ng&agrave;y hội.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Văn Năm, một trong những người chơi mai v&agrave;ng tại phường B&igrave;nh Định, đ&atilde; chia sẻ mong muốn của m&igrave;nh về việc tổ chức hội thi n&agrave;y thường xuy&ecirc;n mỗi năm. &Ocirc;ng hy vọng rằng sự kiện n&agrave;y sẽ trở th&agrave;nh một nền tảng để c&aacute;c nghệ nh&acirc;n v&agrave; người chơi mai c&oacute; th&ecirc;m cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm v&agrave; quảng b&aacute; sản phẩm của m&igrave;nh với đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;n giả.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hội thi Mai V&agrave;ng An Nhơn kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi để quảng b&aacute; v&agrave; giới thiệu c&aacute;c t&aacute;c phẩm mai v&agrave;ng của địa phương m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một s&acirc;n chơi qu&yacute; b&aacute;u cho c&aacute;c nghệ nh&acirc;n v&agrave; người y&ecirc;u c&acirc;y mai tr&ecirc;n cả nước.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đ&agrave;o Xu&acirc;n Huy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND thị x&atilde; An Nhơn, chia sẻ: &ldquo;Hội thi nhằm quảng b&aacute;, giới thiệu sản phẩm mai v&agrave;ng của thị x&atilde; An Nhơn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho c&aacute;c nghệ nh&acirc;n c&aacute;c l&agrave;ng nghề trồng mai c&oacute; cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm trồng v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y mai để n&acirc;ng cao gi&aacute; trị sản phẩm c&acirc;y mai v&agrave;ng của thị x&atilde; An Nhơn&rdquo;.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Thị trường ti&ecirc;u thụ mai v&agrave;ng ở An Nhơn kh&ocirc;ng chỉ giới hạn trong địa phương m&agrave; c&ograve;n mở rộng ra khắp cả nước. Sản phẩm mai v&agrave;ng An Nhơn được đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; ưa chuộng bởi người d&acirc;n khắp mọi miền đất nước, trở th&agrave;nh một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong việc vui Xu&acirc;n v&agrave; đ&oacute;n Tết h&agrave;ng năm.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hội thi Mai V&agrave;ng An Nhơn được tổ chức với mong muốn quảng b&aacute; rộng r&atilde;i hơn gi&aacute; trị nghệ thuật v&agrave; &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc của c&acirc;y mai v&agrave;ng, từ đ&oacute; g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển bền vững của ng&agrave;nh trồng mai v&agrave;ng tại địa phương v&agrave; cả nước.

<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>

14.231.198.142

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้