tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  1.000 Cây Mai Trên Dải Phân Cách Bung Nở Ngày Tết (23 อ่าน)

15 พ.ค. 2567 09:33

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">1.000 C&acirc;y Mai Tr&ecirc;n Dải Ph&acirc;n C&aacute;ch Bung Nở Ng&agrave;y Tết

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mặc d&ugrave; tiết trời kh&ocirc;ng thuận lợi, nhưng 1.000 c&acirc;y mai vang 12 tuổi trồng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch ở huyện Ch&acirc;u Đức vẫn bung nở đ&oacute;n Tết Qu&yacute; M&atilde;o, mang đến kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n rực rỡ cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ 5 li&ecirc;n tiếp những c&acirc;y mai được trồng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch quốc lộ 56 v&agrave; một số trục đường ch&iacute;nh ở thị trấn Ng&atilde;i Giao nở hoa đ&uacute;ng dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n. Những c&acirc;y mai n&agrave;y hơn 12 tuổi, được ch&iacute;nh quyền địa phương mua lại từ c&aacute;c vườn nh&agrave; d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n với gi&aacute; một triệu đồng mỗi gốc.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Việc trồng mai tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ tạo điểm nhấn cho cảnh quan đ&ocirc; thị m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p mang lại kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi mới, rộn r&agrave;ng mỗi dịp xu&acirc;n về. Những c&acirc;y mai v&agrave;ng, với vẻ đẹp truyền thống v&agrave; sức sống mạnh mẽ, đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng của sự khởi đầu mới, may mắn v&agrave; thịnh vượng cho người d&acirc;n Ch&acirc;u Đức.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Để đảm bảo mai nở hoa đ&uacute;ng dịp Tết, ch&iacute;nh quyền v&agrave; người d&acirc;n địa phương đ&atilde; d&agrave;y c&ocirc;ng chăm s&oacute;c, từ việc b&oacute;n ph&acirc;n, tưới nước đến cắt tỉa c&agrave;nh l&aacute;. Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y được thực hiện một c&aacute;ch tỉ mỉ v&agrave; chu đ&aacute;o, nhằm tạo ra những c&acirc;y mai vang cho lach ben tre c&oacute; d&aacute;ng đẹp, hoa nở đều v&agrave; rực rỡ nhất. Những c&acirc;y mai n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm tự h&agrave;o của người d&acirc;n Ch&acirc;u Đức m&agrave; c&ograve;n l&agrave; điểm nhấn thu h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch mỗi khi đến thăm v&ugrave;ng đất n&agrave;y trong dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Việc đầu tư v&agrave; chăm s&oacute;c mai v&agrave;ng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch c&ograve;n thể hiện sự quan t&acirc;m của ch&iacute;nh quyền địa phương đối với việc cải thiện m&ocirc;i trường sống, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Những c&acirc;y mai v&agrave;ng nở rộ mỗi dịp Tết kh&ocirc;ng chỉ mang lại niềm vui, hạnh ph&uacute;c cho người d&acirc;n m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh huyện Ch&acirc;u Đức ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; văn minh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kết Luận

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những c&acirc;y mai v&agrave;ng từ cac loai mai vang viet nam tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch ở huyện Ch&acirc;u Đức đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng của m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; sự ph&aacute;t triển bền vững. Sự đồng l&ograve;ng v&agrave; nỗ lực của ch&iacute;nh quyền v&agrave; người d&acirc;n địa phương trong việc chăm s&oacute;c v&agrave; bảo vệ những c&acirc;y mai n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ tạo ra cảnh quan đẹp m&agrave; c&ograve;n thể hiện tinh thần đo&agrave;n kết, y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của cộng đồng. Mỗi dịp Tết đến, mai v&agrave;ng nở rộ, mang lại niềm vui, hy vọng v&agrave; khởi đầu mới tốt đẹp cho tất cả mọi người.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mai V&agrave;ng Nở Rộ Tr&ecirc;n Dải Ph&acirc;n C&aacute;ch Đ&oacute;n Tết

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những c&acirc;y mai v&agrave;ng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch ở huyện Ch&acirc;u Đức, tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; điểm nhấn cho cảnh quan đ&ocirc; thị m&agrave; c&ograve;n mang lại kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n rực rỡ cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y mỗi dịp Tết đến. Mỗi c&acirc;y mai đều được đ&aacute;nh số thứ tự để dễ d&agrave;ng kiểm so&aacute;t cũng như theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng v&agrave; ph&ograve;ng ngừa s&acirc;u bệnh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Qu&aacute; Tr&igrave;nh Chăm S&oacute;c Tỉ Mỉ

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Giữa th&aacute;ng Chạp, đơn vị chăm s&oacute;c đ&atilde; thu&ecirc; 150 người để ngắt l&aacute;, chuẩn bị cho mai nở đ&uacute;ng dịp Tết. "Cuối năm ngo&aacute;i, tiết trời mưa v&agrave; lạnh đột ngột n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i phải xuống l&aacute; hai lần v&agrave; tốn kh&aacute; nhiều c&ocirc;ng sức chăm b&oacute;n để mai nở kịp Tết," đại diện đơn vị n&agrave;y chia sẻ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đến 27 Tết, mai tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch đ&atilde; bung nở, khoe sắc v&agrave;ng rực rỡ. "Năm n&agrave;o ch&iacute;nh quyền cũng xử l&yacute; để mai ra hoa trước Tết. Giữa bộn bề c&ocirc;ng việc nhưng mỗi l&uacute;c đi qua con đường n&agrave;y, t&ocirc;i c&oacute; cảm gi&aacute;c h&acirc;n hoan, th&iacute;ch th&uacute;," &ocirc;ng Nguyễn Lam, người d&acirc;n sống gần quốc lộ 56, b&agrave;y tỏ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sắc Xu&acirc;n Rực Rỡ

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những c&acirc;y mai v&agrave;ng, được trồng v&agrave; chăm s&oacute;c cẩn thận, đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng của sự khởi đầu mới, may mắn v&agrave; thịnh vượng cho người d&acirc;n Ch&acirc;u Đức. Xen lẫn trong h&agrave;ng mai v&agrave;ng, c&oacute; một c&acirc;y mai nở hoa m&agrave;u trắng sữa, tạo th&ecirc;m điểm nhấn độc đ&aacute;o v&agrave; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của nhiều người qua lại.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kết Luận

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Việc đầu tư v&agrave; chăm s&oacute;c mai v&agrave;ng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ thể hiện sự quan t&acirc;m của ch&iacute;nh quyền địa phương đối với việc cải thiện m&ocirc;i trường sống m&agrave; c&ograve;n l&agrave; c&aacute;ch để mang lại niềm vui v&agrave; sự h&acirc;n hoan cho người d&acirc;n mỗi dịp Tết đến. Những c&acirc;y mai v&agrave;ng nở rộ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m đẹp th&ecirc;m cho cảnh quan đ&ocirc; thị m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh huyện Ch&acirc;u Đức ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; văn minh. Mỗi dịp Tết, mai v&agrave;ng nở rộ, mang lại niềm vui, hy vọng v&agrave; khởi đầu mới tốt đẹp cho tất cả mọi người.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mai V&agrave;ng Nở Rộ Đ&oacute;n Tết Tr&ecirc;n Dải Ph&acirc;n C&aacute;ch

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mỗi dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n, dải ph&acirc;n c&aacute;ch tr&ecirc;n quốc lộ 56 v&agrave; c&aacute;c trục đường ch&iacute;nh ở huyện Ch&acirc;u Đức, tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u lại rực rỡ sắc v&agrave;ng của h&agrave;ng ng&agrave;n c&acirc;y mai. Sự chăm s&oacute;c tỉ mỉ của c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch đ&atilde; biến nơi đ&acirc;y th&agrave;nh một điểm nhấn cảnh quan độc đ&aacute;o, mang đến kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n tươi mới v&agrave; ấm &aacute;p cho người d&acirc;n.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Chăm S&oacute;c Mai V&agrave;ng Tỉ Mỉ

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Chị L&ecirc; Thị Minh Nguyệt, nh&acirc;n vi&ecirc;n đơn vị chăm s&oacute;c c&acirc;y mai, lu&ocirc;n tỉ mỉ kiểm tra s&acirc;u bệnh tr&ecirc;n từng b&ocirc;ng hoa v&agrave; b&uacute;p mai để xử l&yacute; kịp thời. "S&acirc;u bệnh rất nhiều n&ecirc;n để hoa nở đều, đẹp l&acirc;u th&igrave; phải ph&aacute;t hiện sớm v&agrave; xử l&yacute; bằng c&aacute;c chế phẩm sinh học," chị Nguyệt chia sẻ. C&ocirc;ng việc chăm s&oacute;c đ&ograve;i hỏi sự ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; cẩn trọng, từ việc tưới nước, b&oacute;n ph&acirc;n đến việc kiểm tra v&agrave; loại bỏ s&acirc;u bệnh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc, chị Nguyệt c&ugrave;ng c&aacute;c đồng nghiệp thường lưu lại những bức ảnh kỷ niệm b&ecirc;n những c&acirc;y mai v&agrave;ng rực rỡ. Những bức ảnh n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kỷ niệm đẹp m&agrave; c&ograve;n l&agrave; minh chứng cho sự nỗ lực v&agrave; t&acirc;m huyết của họ trong việc chăm s&oacute;c những c&acirc;y mai.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mai V&agrave;ng &ndash; Điểm Nhấn Cảnh Quan v&agrave; An To&agrave;n Giao Th&ocirc;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Một c&aacute;n bộ ph&ograve;ng kinh tế hạ tầng huyện Ch&acirc;u Đức cho biết, việc trồng mai v&agrave;ng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ tạo cảnh quan đẹp m&agrave; c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng che chắn, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng. Những c&acirc;y mai v&agrave;ng, với sắc hoa tươi s&aacute;ng, đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng của sự thịnh vượng v&agrave; niềm vui mỗi dịp Tết đến.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kết Luận

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những c&acirc;y mai v&agrave;ng tr&ecirc;n dải ph&acirc;n c&aacute;ch ở huyện Ch&acirc;u Đức kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p phần l&agrave;m đẹp th&ecirc;m cảnh quan đ&ocirc; thị m&agrave; c&ograve;n mang lại niềm vui v&agrave; hy vọng cho người d&acirc;n trong những ng&agrave;y đầu năm mới. Sự chăm s&oacute;c tỉ mỉ v&agrave; tận t&acirc;m của chị Nguyệt v&agrave; c&aacute;c đồng nghiệp đ&atilde; thổi hồn v&agrave;o những c&acirc;y mai, biến ch&uacute;ng th&agrave;nh biểu tượng của m&ugrave;a xu&acirc;n, của sự khởi đầu mới v&agrave; của niềm tin v&agrave;o một năm mới thịnh vượng.

171.225.185.27

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้