trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

  Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa mai vàng nở rực rỡ trong dịp Tết (10 อ่าน)

11 เม.ย 2567 08:37

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Từ xưa, người d&acirc;n miền Nam lu&ocirc;n coi hinh anh mai vang bonsai đep l&agrave; biểu tượng của sự xu&acirc;n về, với những b&ocirc;ng hoa m&agrave;u v&agrave;ng tươi s&aacute;ng tượng trưng cho sự phồn thịnh v&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n mới. V&igrave; l&yacute; do n&agrave;y, hoa mai v&agrave;ng lu&ocirc;n được ưa chuộng hơn so với hoa trắng. T&ugrave;y thuộc v&agrave;o sở th&iacute;ch v&agrave; mục đ&iacute;ch sử dụng, c&oacute; nhiều phương ph&aacute;p trồng c&acirc;y mai kh&aacute;c nhau, một số y&ecirc;u cầu kỹ thuật cao (như gh&eacute;p c&agrave;nh, tạo h&igrave;nh cho c&acirc;y cảnh, gh&eacute;p đa m&agrave;u sắc hoặc c&acirc;y cảnh bonsai) trong khi những phương ph&aacute;p kh&aacute;c đơn giản hơn, chỉ cần trồng v&agrave;o đất để c&acirc;y ph&aacute;t triển v&agrave; nở hoa.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&aacute;c kỹ thuật trồng c&acirc;y c&oacute; thể li&ecirc;n quan đến cả phương ph&aacute;p sinh sản t&igrave;nh dục (hạt giống, thường mất 5-6 năm trước khi c&oacute; thể sử dụng) v&agrave; phương ph&aacute;p sinh sản kh&ocirc;ng t&iacute;nh dục (cắt c&agrave;nh, gh&eacute;p c&agrave;nh hoặc tạo c&agrave;nh mới, c&oacute; thể sử dụng sau 2-3 năm).

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">&Aacute;nh S&aacute;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave; c&acirc;y th&iacute;ch &aacute;nh s&aacute;ng, nhung cay mai vang khung nhat viet nam ph&aacute;t triển tốt trong những vị tr&iacute; c&oacute; nhiều &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp từ 6 giờ s&aacute;ng trở đi. Do đ&oacute;, những nơi như s&acirc;n thượng thường cung cấp đủ &aacute;nh s&aacute;ng. Nếu đặt tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng, n&oacute; n&ecirc;n hướng về ph&iacute;a đ&ocirc;ng hoặc ph&iacute;a t&acirc;y để nhận &iacute;t nhất bốn giờ &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp. C&aacute;c khu vực c&oacute; sản xuất mở rộng đ&atilde; c&oacute; đủ &aacute;nh s&aacute;ng cho c&acirc;y mai.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">M&ugrave;a

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai trồng trong chậu n&ecirc;n được chọn từ cuối th&aacute;ng Mười &acirc;m lịch năm trước đến th&aacute;ng Hai &acirc;m lịch của năm sau, đ&oacute; l&agrave; điều kiện tối ưu để sẹo h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; nảy mầm. Ngo&agrave;i ra, &aacute;nh s&aacute;ng l&agrave; rất quan trọng đối với sự ph&aacute;t triển của hoa mai v&agrave;ng, v&igrave; vậy đảm bảo ch&uacute;ng nhận được &iacute;t nhất 6 giờ &aacute;nh s&aacute;ng mỗi ng&agrave;y. Thiếu &aacute;nh s&aacute;ng dẫn đến sự ph&aacute;t triển chậm v&agrave; &iacute;t hoa hơn.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hoa mai v&agrave;ng ph&aacute;t triển tốt trong kh&iacute; hậu n&oacute;ng ẩm hoặc c&oacute; thể chịu được nhiệt độ cao qua nhiều ng&agrave;y v&agrave; th&aacute;ng. Tuy nhi&ecirc;n, ở c&aacute;c v&ugrave;ng c&oacute; nhiệt độ thấp dưới 10&deg;C, hoa mai thường ph&aacute;t triển k&eacute;m. Nếu thời tiết thay đổi v&agrave;o cuối năm, như mưa nhiều hoặc lạnh, c&acirc;y mai c&oacute; thể kh&ocirc;ng nở hoa đ&uacute;ng thời gian (khoảng nhiệt độ ph&ugrave; hợp nhất l&agrave; từ 25&deg;C đến 30&deg;C).

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mật Độ Trồng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trồng hạt: Khi hạt ch&iacute;n m&agrave;u (m&agrave;u đen) c&ograve;n tươi, ch&uacute;ng c&oacute; thể được gieo ngay, đạt tỷ lệ nảy mầm tr&ecirc;n 95%. Khoảng 100 hạt c&oacute; thể gieo mỗi m&eacute;t vu&ocirc;ng, v&agrave; c&acirc;y con cao 10 cm c&oacute; thể được chuyển v&agrave;o chậu hoặc rổ tre.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trồng trong chậu: Trong chậu nhỏ, c&oacute; thể sắp xếp bốn chậu mỗi m&eacute;t vu&ocirc;ng, trong khi trong chậu lớn, một chậu cho mỗi 1-2 m&eacute;t vu&ocirc;ng đảm bảo &aacute;nh s&aacute;ng đủ cho c&acirc;y.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đất

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hoa mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng k&eacute;n đất v&agrave; c&oacute; thể được trồng trong nhiều loại đất kh&aacute;c nhau, bao gồm đất loamy, đất c&aacute;t pha lo&atilde;ng với đất s&eacute;t, đất m&yacute;n, đất bazan đỏ, hoặc đất đ&aacute;. Tuy nhi&ecirc;n, ở c&aacute;c v&ugrave;ng thấp, n&ecirc;n n&acirc;ng cao m&eacute;p rộng (1 - 1,2 m), với c&aacute;c k&ecirc;nh tho&aacute;t nước để ngăn ngừa ngập &uacute;ng hoặc mục rỗng gốc do mưa nhiều hoặc nước ngầm cao. Đối với hoa mai trong chậu, việc th&ecirc;m ph&acirc;n, sợi vỏ dừa, vỏ lạc v&agrave; c&aacute;t gi&uacute;p tho&aacute;t nước tốt.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m b&agrave;i viết: mai vang o đau đep nhat

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kỹ Thuật B&oacute;n Ph&acirc;n Cho Hoa Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">T&ugrave;y thuộc v&agrave;o k&iacute;ch thước chậu, lượng ph&acirc;n b&oacute;n c&oacute; thể thay đổi từ 20-50 gram mỗi chậu cho một lần b&oacute;n. Chậu lớn v&agrave; c&acirc;y mai gi&agrave; c&oacute; thể được b&oacute;n ph&acirc;n khoảng 50-80 gram mỗi chậu. Tạo c&aacute;c r&atilde;nh quanh chậu, khoảng 3-5 cm s&acirc;u, ph&acirc;n bố ph&acirc;n b&oacute;n đều, phủ đất v&agrave; tưới nước đủ. Tr&aacute;nh g&acirc;y tổn thương cho rễ, v&igrave; c&acirc;y trở n&ecirc;n dễ bị bệnh qua những vết thương. Nếu c&oacute; thể, h&atilde;y thay đất chậu h&agrave;ng năm v&agrave;o đầu m&ugrave;a mưa với đất mới, tho&aacute;t nước hoặc bổ sung ph&acirc;n hữu cơ ph&acirc;n hủy, với lượng từ 2-3 kg mỗi chậu.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sử Dụng Ph&acirc;n L&aacute;: Ngo&agrave;i việc sử dụng ph&acirc;n đất, ph&acirc;n l&aacute; đ&oacute;ng một vai tr&ograve; quan trọng trong việc th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển, bổ sung chất dinh dưỡng thiếu hụt trong đất, k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển của rễ, l&aacute; v&agrave; hoa theo mong muốn của người trồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Một số loại ph&acirc;n l&aacute; m&agrave; người l&agrave;m vườn quan t&acirc;m bao gồm: ph&acirc;n l&aacute; Buffalo Head 501 k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c chồi v&agrave; l&aacute;, Buffalo Head 701 k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển của hoa, v&agrave; Buffalo Head 901 dinh dưỡng cho hoa, l&agrave;m cho ch&uacute;ng nở hoa l&acirc;u hơn v&agrave; c&oacute; m&agrave;u sắc đẹp hơn. Tương tự, nh&oacute;m ph&acirc;n l&aacute; Buffalo Head 005, Buffalo Head 007, Buffalo Head 009 cũng rất hiệu quả cho tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y mai.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kỹ Thuật Cắt Tỉa Cho C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Cắt tỉa c&acirc;y mai mỗi hai th&aacute;ng, tập trung v&agrave;o việc loại bỏ c&aacute;c c&agrave;nh dư thừa v&agrave; c&aacute;c chồi qu&aacute; d&agrave;i, loại bỏ c&aacute;c chồi mọc từ b&ecirc;n trong th&acirc;n c&acirc;y. Cắt tỉa c&aacute;c c&agrave;nh xung quanh để chỉ c&ograve;n lại 2-4 nốt l&aacute;. Cắt tỉa mở rộng c&acirc;y mai để &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời chiếu v&agrave;o tất cả c&aacute;c c&agrave;nh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đặt Chậu

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">N&acirc;ng cao chậu mai khoảng 30-50 cm so với mặt đất để cho ph&eacute;p &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời chiếu từ tr&ecirc;n xuống, giảm thiểu sự mất m&aacute;t &aacute;nh s&aacute;ng đến c&aacute;c c&agrave;nh ở ph&iacute;a dưới gần gốc.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kiểm So&aacute;t S&acirc;u Bệnh Cho C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&aacute;c lo&agrave;i s&acirc;u bệnh phổ biến ảnh hưởng đến c&acirc;y mai bao gồm s&acirc;u ăn l&aacute;, rệp, s&acirc;u hại quả v&agrave; bọ ch&eacute;t m&agrave;u đỏ. Sử dụng thuốc trừ s&acirc;u như Confidor, Trebon, Danitol, Sherpa, Politryl, Supracid, kết hợp với chất kết d&iacute;nh, phun li&ecirc;n tục 2 đến 3 lần, c&oacute; khoảng c&aacute;ch 3 đến 5 ng&agrave;y.

183.80.143.113

trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้